ikonkaPolityka prywatności

Polityka Prywatności Koncepcja Izabela Nowaczyk

Niniejsza Polityka Prywatności Koncepcja Izabela Nowaczyk zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”). Kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane.
Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach mogę udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Izabela Nowaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Koncepcja Izabela Nowaczyk, ul. Sierakowskiego 25 a lok 5, 91-316 Łódź, NIP 726 139 38 29 Regon 100036035

Jak mogę się z Tobą skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Możesz się ze mną skontaktować mailowo pod adresem: info@izanowaczyk.pl lub pisemnie na adres: Koncepcja Izabela Nowaczyk, ul. Sierakowskiego 25 a lok 5, 91-316 Łódź.

W jakich sytuacjach przetwarzasz moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam zawsze wtedy, gdy korzystasz z moich usług, jak również w przypadku, gdy wysyłam Ci informacje marketingowe o mnie lub o moich partnerach handlowych.

Czy muszę podawać moje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których przestrzegam.

Jaki dane i w jakim celu je przetwarzam?

Przetwarzam dane, które zostały podane przez Ciebie na potrzeby zawartej umowy w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. ustaw podatkowych czy ustawy o rachunkowości.

Twoje dane przetwarzam również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przeze mnie ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.

Jeśli udzieliłeś mi zgody, mogę wysyłać Tobie mój newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy.

Jeśli będę miała zamiar przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebrałam, poinformuję Ciebie o tym i poproszę o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy, lub
 2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
 4. spełnienie przeze mnie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane przetwarzam zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Będę przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe.

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. W przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będę przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
 3. Dane, które przetwarzam w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będę dopóki trwa ten interes.
 4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będę przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Komu udostępniam moje dane?

Nie udostępniam Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie, przy czym Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.

W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przeze mnie wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzę, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich.

Czy moje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)?

Nie.

Jak chronione są moje dane?

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzam.

Stosuję odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych.

Zapewniam, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jakie są moje uprawnienia?

W związku z tym, że powierzasz mi swoje dane osobowe, mam wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od mnie egzekwować:

Masz prawo uzyskania ode mnie informacji, czy przetwarzam Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzam, jakimi kategoriami Twoich danych dysponuję, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przeze mnie okresu przechowywania Twoich danych.

Zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przeze mnie danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.

Masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przeze mnie danych. Twoje żądanie zostanie przeze mnie niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują mnie przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który muszę zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane usunę wówczas, gdy:

 1. nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. przetwarzałam je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Masz prawo do żądania ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

 1. zgłaszasz, że przetwarzane przeze mnie dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;
 2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych;
 3. nie potrzebuję już Twoich danych do celów, w jakich je zebrałam, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przeze mnie danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

Niezwłocznie zaprzestanę takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.

Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Informuję, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych w pkt. 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestanę świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.

W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.